Over ons

Kinderopvang Tierelier bestaat sinds 18 augustus 2008. Jan en Ingrid startten de opvang in een verbouwde stal op hun koeienboerderij. Ondertussen zetten de kinderen Arjan en Manon de eerste stappen in de opvolging. Elke dag trekken ruim honderd kinderen op hun eigen vertrouwde groep erop uit. 

Er is op Kinderopvang Tierelier een team werkzaam, bestaande uit pedagogisch medewerkers, pedagogisch beleidsmedewerker, administratief medewerkers, interieurverzorgsters en invalkrachten. De pedagogisch begeleiders van de opvang zorgen voor een vertrouwde omgeving waar zelf ontdekken en de groene omgeving voorop staan. 

Jan en Ingrid van Esch

 

Het team

Bij Kinderopang Tierelier werkt een team van ruim veertig mensen. We bieden kinderen zoveel mogelijk vertrouwde gezichten. Daarnaast zijn we erg blij met onze tweede schil van breed inzetbare, betrokken invalkrachten. Klik hieronder op de knoppen om te zien welke medewerkers werkzaam zijn. 

Visie

Wij vinden het belangrijk om kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers een warme en huislijke omgeving te bieden. Elk kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Het is de taak van de     pedagogisch medewerkers om een omgeving te creëren waarin elk kind de ruimte heeft en de de veiligheid voelt om op te groeien tot een zelfbewuste en zelfverzekerde persoonlijkheid. Dit met respect voor planten, dieren en   mensen. Kortom alles wat om hem heen groeit en bloeit.

Een kind is van nature nieuwsgierig en heeft vanuit zichzelf ontwikkelingsdrang. Wij bieden het kind de ruimte en een veilige omgeving met genoeg uitdaging om tot bloei te kunnen komen. Wij nemen echter, om geen   schijnveiligheid te creëren, niet alle risico’s weg maar leren de kinderen onder begeleiding  met bepaalde risico’s om te gaan.

Doordat onze opvang midden in het buitengebied ligt, hebben wij volop mogelijkheden en kansen om optimaal van de buitenruimte te profiteren. Als rode draad door de visie loopt onze overtuiging dat het buiten zijn, de natuur   met zijn wisselende seizoenen en in het bijzonder het ritme van het boerderijleven van meerwaarde is voor het kind. Dit biedt in onze ogen, de meeste kansen op het ervaren en leren, wat ontwikkelen en groeien uiteindelijk is.

 Onze visie in vogelvlucht: 

  • Ieder kind is uniek en wordt gewaardeerd en gerespecteerd om wie hij is
  • We bieden warmte, veiligheid en geborgenheid
  • We dagen elkaar uit om te ontwikkelen en spelen hierop in door het prikkelen en stimuleren van de unieke persoonlijkheid, interesse en leeftijdsfase van het kind
  • We stimuleren de zelfstandigheid waardoor het zelfvertrouwen kan groeien
  • We bieden een dagindeling waar vanaf geweken kan worden indien de situatie daarom vraagt
  • Wij gaan uit van het kind, we kijken naar het kind, zien waar het mee bezig is en spelen in op de behoeftes en de interesse van het kind

 Onze pedagogische visie is uitgewerkt volgens vijf uitgangspunten: 

1. Emotionele veiligheid

Wij vinden het belangrijk het kind een thuis te bieden. We laten het kind zich welkom voelen door de kinderen hartelijk te ontvangen met alle aandacht voor zijn verhalen en persoonlijkheid. De pedagogisch medewerker ziet en hoort het kind en neemt het serieus. We hanteren een positieve benadering om het kind vertrouwen te geven in zijn kunnen en stimuleren het ook dingen zelf te doen. Emoties mogen getoond worden en kinderen worden hierin gesteund en begeleid.

Wanneer een kind zich veilig en vertrouwd voelt en vertrouwen heeft, durft het zelfstandigheid aan, erop uit te gaan om te ontdekken. Vanuit een vertrouwensrelatie met de pedagogisch medewerker is het kind in staat spanning en angst te reguleren en met moeilijke situaties om te gaan. Onze medewerkers werken aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie met het kind door sensitief en responsief te handelen. Dit betekent dat de pedagogisch medewerker gevoelig is voor de signalen van het kind en er direct en juist op reageert. Deze aandachtige omgang bevordert de band met het kind van waaruit het zelfvertrouwen en het vertrouwen in de omgeving zal groeien.

2. Persoonlijke ontwikkeling

We benaderen elk kind vanuit zijn eigen karakter en bijzonderheden. We houden rekening met verschillen in cultuur, ontwikkelingstempo en leeftijdsfase. Elk kind krijgt letterlijk en figuurlijk de ruimte om zijn eigenheid te ontwikkelen.

Door het kind te laten doen waar hij aan toe is, groeit zijn zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Hierdoor voelt het kind zich belangrijk en gewaardeerd. We stimuleren de ontwikkeling van talenten door te observeren waar interesses liggen en daarop in te spelen. Zo zijn pedagogisch medewerkers in staat om de ontwikkeling nauw te volgen en ontwikkelingskansen op het juiste moment te benutten.

3. Sociale ontwikkeling

Ons motto is dat kinderen groeien als zij zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. Pedagogisch medewerkers hebben een voorbeeldfunctie in het tonen van deze waarden. Respectvol omgaan met elkaar, non-verbaal en verbaal, staat bij ons hoog in het vaandel. Wij spreken de kinderen op ooghoogte aan, aandacht wordt gevraagd door zachte aanraking en rustige intonatie van de stem. Om duidelijkheid te bieden en respect te tonen voor elkaar gebruiken wij ik-boodschappen bijvoorbeeld: “ik zie dat jij boos bent…”. Hierdoor wordt de ander serieus genomen worden gevoelens van elkaar gerespecteerd.

De pedagogisch medewerkers zorgen voor een ‘veilige situatie’ waarin de kinderen spelenderwijs sociale vaardigheden kunnen proberen, ervaren en uiteindelijk zich eigen kunnen maken. Bijvoorbeeld tijdens het fruitmoment, de groepsactiviteit of juist in een hut net uit het zicht.

4. Waarden en normen

Voor het eigen maken van waarden en normen is het van belang dat kinderen kunnen leren van wat hen wordt voorgeleefd. Met respect omgaan met elkaar, de kinderen, de levende natuur en materialen staat daarbij voorop. Door positieve benadering van de pedagogisch medewerker leren kinderen welk gedrag wel of niet acceptabel is. Door te kijken en te luisteren, mee te doen en actief zelf te mogen handelen, leren kinderen hun eigen weg daarin te vinden.

5. Cognitieve, motorische, communicatieve en creatieve vaardigheden

Onder deze vaardigheden verstaan we het vermogen om dingen te leren en te begrijpen. Het gaat om waarnemen, kennis opnemen, verwerken, denken, taal, bewustzijn, geheugen, aandacht en concentratie. We stimuleren deze vaardigheden door het spelen en herhalen van de handelingen tijdens de activiteiten in de binnen- en buitenruimte tot het kind deze beheerst en toe is aan het volgende leermoment.