Doel Projectplan

Het doel van Kinderopvang Tierelier is om een lerende bedrijfscultuur te creëren, waarbij met name het leren van en met elkaar centraal staat. Het stimuleren en faciliteren van zelf organiserende teams, waardoor de verantwoordelijkheid voor het dagelijks werk steeds sterker bij de medewerkers kan komen te liggen, vormt hierbij het uitgangspunt. Dit vanzelfsprekend binnen de kaders van hun functie en binnen de visie en missie van de organisatie. Daartoe is het essentieel om medewerkers en leidinggevenden te trainen in zelf organiseren door middel van ‘de rode ballen aanpak’. Hierdoor kunnen zij zelf knelpunten oplossen en borgen, vanuit de vraag van het kind en de ouder. Ook worden zij gecoacht in het voeren van gesprekken, zowel met elkaar als met de directie, waarin het bespreekbaar maken van functioneren en gedrag aan de orde komen. Beide aspecten leiden tot zelfstandig teamwerken, waarbij in kunnen spelen op de continue veranderopgave uitgangspunt is.

Bereikte resultaten

Dankzij de leercultuur worden medewerkers actief betrokken bij de kwaliteit en het resultaat van de dienstverlening. Zo worden condities geschapen voor een sterke en stabiele organisatie waarbij competenties en vaardigheden matchen met verantwoordelijkheden en medewerkers zich blijven ontwikkelen in relatie tot noodzakelijke aanpassingen hierin. Daarmee wordt de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers gestimuleerd, gefaciliteerd en vergroot. Het gaat daarbij niet om harder werken maar om verstandiger, boeiender en ‘schouder aan schouder’ werken. Met daarbij als statement Als je niet goed voor jezelf zorgt, kun je ook niet goed zorgen voor de kinderen. Dit geldt zowel voor de medewerkers als voor de directie.

De directie ziet met de uitkomst van dit project dat ze met de gehele organisatie steeds nieuwe doelen kan neerzetten gericht op kwaliteit en een prettige werksfeer. Het uitdragen van de positieve teamspirit zit nu tussen de oren en is met dit ESF project op de kaart gezet. Er is hiermee aangetoond dat het team zichzelf kan ontwikkelen in het stimuleren van leren van en met elkaar. Er is sprake van meer zelfstandigheid en zelf organisatie onder medewerkers, met nieuwe initiatieven en ideeën, ingegeven door de nieuwe positionering van de directie ten opzichte van het team. Bijkomende factor is dat met deze cultuur en het meenemen in visie en missie, er onderling tussen medewerkers en teams makkelijker een beroep op elkaar wordt gedaan waardoor de werkdruk verlaagt en er minder stress wordt ervaren.

Het resultaat is dat er meer begrip voor elkaar is en de directie nu een duidelijke rol heeft en kwaliteitsbewustzijn nog beter op de kaart staat. Volgens het gedachtegoed van Andersom Organiseren waarin de verbeterbehoefte centraal staat, wordt in een continu proces iedereen gehoord wat hem/haar belemmert in de huidige manier van werken en op deze manier de verandering vormgegeven.

 

Kinderopvang Tierelier heeft nu een instrument in handen, waarmee effecten voor werknemers op korte en lange termijn in beeld komen en de opleidingsbehoeften ook in de toekomst continu in kaart worden gebracht en een cultuur van een leven lang leren aanwezig is.

De directie heeft het belang (h)erkend van het streven naar zelf organiseren en (samen) leren, op de werkvloer. Deze management commitment bleek cruciaal; doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Heldere communicatie, bewustwording en vertrouwen binnen de teams zijn cruciale uitgangspunten. De aanpak heeft dan ook voldoende aanknopingspunten geboden voor een bestendige toekomst voor Kinderopvang Tierelier.

 

Samenvatting en aanbevelingen

Met de nieuwe zelf organiserende strategie is er aandacht voor regelruimte en autonomie binnen teams. Door de gehele organisatie werd onderkend hoe belangrijk het aspect van leren is, immers de juiste kwaliteit behouden en kijken naar de wendbare organisatie telt mee in het succes van de organisatie en op haar beurt de duurzame inzetbaarheid van werknemers. De nieuwe rol van de directie geeft ook meer ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en dat te doen wat nodig is, voor en rondom het kind.

Aanbeveling voor de directie en teams is dan ook dat effectief communiceren en aangeven waar het knelt, tools zijn om duurzame inzetbaarheid te bewaken.

Met deze verantwoording wordt een intensieve en vooral leerzame fase afgesloten.

Vanuit de teams ontstond het bewustzijn om zelf invloed uit te oefenen op gewenste situaties, dit was een stimulans om verder te werken aan een steeds betere werkwijze, waarbij aandacht voor het kind voorop staat.

Aanbeveling is dan ook – tot slot – om in het veld te laten zien dat Kinderopvang Tierelier door zowel haar klanten als collega’s wordt gezien als een onderscheidende groep van professionals, die een extra stap zetten en zich bewust zijn van de invloed van zelf organiseren en autonomie op de werkvloer op het ontwikkelpotentieel van de organisatie.