Over ons

Kinderopvang Tierelier bestaat sinds 18 augustus 2008. Wij bieden zowel dagopvang, peuteropvang als

buitenschoolse opvang aan.

Er is op Kinderopvang Tierelier een team werkzaam, bestaande uit pedagogisch medewerkers, administratief medewerkers, interieurverzorgsters

en invalkrachten. Tevens hebben we een pedagogisch beleidsmedewerker

in dienst, die zich enerzijds bezighoudt met de ontwikkeling en invoering van het pedagogisch beleid. Anderzijds

coacht zij de pedagogisch medewerkers bij hun werkzaamheden. Kinderopvang organisaties kunnen er voor

kiezen om de functie te splitsen in pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch coach , of te kiezen voor

één functie voor een medewerker die beide takken uitoefenen. Kinderopvang Tierelier heeft gekozen voor de

laatste variant, omdat tijdens de coaching veel opgehaald wordt uit de praktijk. Dit draagt weer bij aan de

pedagogisch kwaliteit van ons beleid.

 

Jan en Ingrid van Esch

 

 Visie

Bij het maken van een keuze voor een kinderopvang is het voor u als ouder van belang te weten van welke visie

de organisatie uitgaat zodat u kunt nagaan of deze visie bij u en uw kind(eren) past.

Kinderopvang Tierelier gaat uit van de gedachte dat zowel de pedagogische visie als de visie op bedrijfsvoering

hand in hand moeten gaan. Daarbij gaan we uit van een respectvolle en positieve benadering naar kinderen,

ouders en medewerkers. Als u het pedagogisch beleidsplan wilt inzien, kunt u hiernaar vragen op de groep.

De kernpunten van onze pedagogische visie en de toepassing daarvan:

1. Emotionele veiligheid

Een team van deskundige pedagogisch medewerkers zorgen voor een warme, veilige en vertrouwde omgeving waarin kinderen kunnen eten en drinken, slapen, spelen en echt zichzelf kunnen “zijn”. Uw kind wordt met respect behandeld waardoor het zich

 onvoorwaardelijk geaccepteerd voelt en zowel letterlijk als figuurlijk de ruimte heeft om zichzelf te zijn. In deze vertrouwde, veilige en stimulerende

omgeving zal uw kind zich op z’n gemak voelen, waardoor het zich optimaal in z’n eigen tempo kan ontwikkelen.

In praktijk: De pedagogisch medewerkers bieden het kind leeftijdsadequate aandacht en geven de ruimte en vrijheid waar dat gewenst is. Zo kan  het kind zich in eigen tempo ontwikkelen. De veelzijdige binnen- en buitenruimte van onze agrarische kinderopvang staan dagelijks tot hun beschikking om ontdekt te worden, door uitgedaagd te worden en door omarmd te worden.

2. Persoonlijke ontwikkeling

Het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en het opdoen van kennis, passend bij de aard van het kind en de (genetische) mogelijkheden.

In praktijk:
Voor jonge kinderen is het komen tot spel een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van vaardigheden en het opdoen van kennis. Wij bieden de kinderen dan ook een uitdagende binnen- en buitenruimte waar ze kunnen spelen, leren en leven zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. We maken gebruik van de pedagogische meerwaarde die de natuurrijke omgeving biedt. Op het gras liggen rondkijken, een heuveltje op- en aflopen, balanceren op een boomstam, spelen met zand en water of gewoon “zijn” in de open natuurlijke ruimte zijn belangrijke ontwikkelingsmomenten.

3. Sociale ontwikkeling

Op de kinderopvang komen kinderen als vanzelfsprekend met andere kinderen en volwassenen in contact. Kinderen worden gezamenlijk, in groepsverband, opgevangen. Op deze manier leren zij spelenderwijs met anderen omgaan en ontwikkelen ze sociale vaardigheden.

In praktijk: Door de kinderen dagelijks de mogelijkheid te geven naar buiten te gaan, ontwikkelen vele onderlinge sociale relaties tussen kinderen zich meestal spelenderwijs. Het ontwikkelen van de sociale vaardigheden zoals samen spelen, opkomen voor jezelf, rekening houden met een ander, samenwerken en overleggen komen dan volop aan bod. De mogelijkheid om op de opvang op een vanzelfsprekende manier in contact te komen met dieren zoals kippen, konijnen, koeien en kalfjes maakt het ontwikkelen van sociale competenties zeer gevarieerd. Sommige kinderen kunnen veel emotionele steun ontlenen aan contact met en de aanwezigheid van een (vertrouwd) dier en zich op die manier in sociaal opzicht ontwikkelen.
Het maken van sociaal contact tussen kinderen onderling gaat meestal vanzelf. Zo nodig wordt dit door pedagogisch medewerkers gestimuleerd door het aanbieden van spelletjes, liedjes en specifiek samenspel.

4. Aanleren van waarden en normen

Voor het eigen maken van waarden en normen is het van belang dat kinderen kunnen leren van “dat wat hen wordt voorgeleefd”. Met respect omgaan met elkaar, met de kinderen, met de levende natuur en materialen, staan daarbij voorop.

In praktijk: De manier waarop de medewerkers met elkaar en de kinderen omgaan, de contactvorm met de ouders en het omgaan met materialen, de natuur en de dieren, hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. De manier van praten, het woordgebruik en de dagelijkse handelingen en gedragingen op de kinderopvang, dienen voor het kind als grootste voorbeeld van geldende waarden en normen in onze samenleving. Ook in de dagelijkse omgang met de zorg voor het eten, (speel)materiaal, de natuur, de planten en dieren, leren de kinderen dat ze overal met zorg en respect moeten omgaan. Door te kijken en te luisteren, mee te mogen doen en zelf te mogen handelen, leren kinderen hun eigen weg daarin te vinden. Het ontwikkelen van eigenwaarde en vertrouwen in eigen handelen worden hierdoor positief gestimuleerd.
Door positieve bevestiging van medewerkers leren kinderen welk gedrag van henzelf acceptabel is. Wanneer een kind een grens overgaat in de omgang met anderen, dieren, natuur of materialen zal de pedagogisch medewerker aan het kind aangeven dat zij een grens zijn overgegaan.

Lees meer over positieve benadering naar kinderen.

Lees meer over communicatie met kinderen.