Visie kinderopvang

Bij het maken van een keuze voor een kinderopvang is het voor u als ouder van belang te weten van welke visie de organisatie uitgaat bij de opvang van uw kind(eren) zodat u kunt nagaan of de manier van opvang bij u en uw kind(eren) past.                            

Kinderopvang Tierelier gaat uit van de gedachte dat zowel de pedagogische visie als de visie op bedrijfsvoering hand in hand moeten gaan. Beide sporen gaan daarbij uit van een respectvolle en positieve benadering naar kinderen, ouders en medewerkers. Als u het pedagogisch werkplan wilt inzien, kunt u hiernaar vragen op de groep. 

De kernpunten van onze pedagogische visie en hoe we dit toepassen:

 • EMOTIONELE VEILIGHEID:
  Een team van deskundige pedagogisch medewerkers zorgen voor een warme, veilige en vertrouwde omgeving waarin kinderen kunnen eten en drinken, slapen, spelen en echt zichzelf kunnen "zijn". Uw kind wordt met respect behandeld waardoor het zich onvoorwaardelijk geaccepteerd voelt en zowel letterlijk als figuurtlijk de ruimte heeft om zichzelf te zijn. In deze vertrouwde, veilige en stimulerende omgeving zal uw kind zich op z'n gemak voelen, waardoor het zich optimaal in z'n eigen tempo kan ontwikkelen
 • In praktijk: De pedagogisch medewerkers bieden het kind leeftijdsadequate aandacht waar nodig is en geven de ruimte en vrijheid waar dat gewenst is. Zo kan  het kind zich in hun eigen tempo ontwikkelen. De veelzijdige binnen- en  buitenruimte van onze agrarische kinderopvang staan dagelijks tot hun beschikking om ontdekt te worden, door uitgedaagd te worden en door omarmd te worden.  
 • PERSOONLIJKE ONTWIKKELING:
  Het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en het opdoen van kennis, passend bij de aard van het kind en de (genetische) mogelijkheden
 • In praktijk:
  Voor jonge kinderen is het komen tot spel een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van vaardigheden en het opdoen van kennis. Wij bieden de kinderen dan ook dagelijks een uitdagende binnen- en buitenruimte waar ze kunnen spelen, leren en leven zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. We gaan veel met de kinderen naar buiten. We maken daar gebruik van de pedagogische meerwaarde die de natuurrijke omgeving biedt. De allerkleinsten kunnen in speciale bedjes buiten slapen of op het gras liggen en rondkijken. Voor de wat oudere kinderen is het heerlijk om een heuveltje op en af te lopen, te balanceren over een boomstam of met een boekje in een ‘struikhuisje' te zitten. Dromend, spelen met zand en water, liggend in het gras of gewoon "zijn" in de open natuurlijke ruimte zijn belangrijke ontwikkelingsmomenten. 

De prikkelarme, landelijke omgeving geeft hier rust en ruimte voor. De kinderen kunnen regelmatig meedoen aan allerlei activiteiten die rondom de boerderij plaatsvinden. Zo is het mogelijk om de boerderijdieren, zoals koeien, kippen, konijnen te te aaien. Eieren rapen in de kippenren is vaak een favoriete activiteit. Als de eitjes daarna opgegeten kunnen worden is het helemaal feest! Soms wordt er een kalfje geboren waar de kinderen getuigen van kunnen zijn. De pedagogisch medewerkers begeleiden en bieden de benodigde ondersteuning bij al deze activiteiten. Zo nodig proberen zij een kind te stimuleren om aan te sluiten bij een activiteit door in de nabijheid te blijven en het aanbieden van extra steun. 

 • SOCIALE ONTWIKKELING:
  Op de kinderopvang komen kinderen als vanzelfsprekend met andere kinderen en volwassenen in contact. Kinderen worden gezamenlijk, in groepsverband, opgevangen en brengen hun dag door met professionele pedagogisch medewerkers. Op deze manier leren zij spelenderwijs met anderen omgaan en kunnen zij zich sociaal veelzijdig ontwikkelen. In contact met anderen ontwikkelt het kind zijn eigen sociale vaardigheden.
 • In praktijk: Door de kinderen dagelijks de mogelijkheid te geven naar buiten te gaan, ontwikkelen vele onderlinge sociale relaties tussen kinderen zich meestal spelenderwijs. Het ontwikkelen van de sociale vaardigheden zoals samen spelen, opkomen voor jezelf, rekening houden met een ander, samenwerken en overleggen komen dan volop aan bod. De mogelijkheid om op de opvang op een vanzelfsprekende manier in contact te komen met dieren zoals kippen, konijnen, koeien en kalfjes maakt het ontwikkelen van sociale competenties zeer gevarieerd. Sommige kinderen kunnen veel emotionele steun ontlenen aan contact met en de aanwezigheid van een (vertrouwd) dier en zich op die manier in sociaal opzicht ontwikkelen. 
  Meestal gaat het maken van sociaal contact tussen kinderen onderling van nature vanzelf. Zo nodig wordt contact tussen kinderen onderling door de pedagogisch medewerkers gestimuleerd door het aanbieden van spelletjes, liedjes en specifiek samenspel. Of wordt er extra ondersteuning geboden bij het meedoen aan groepsactiviteiten.
 • AANLEREN VAN WAARDEN EN NORMEN:
  Voor het eigen maken van waarden en normen is het van belang dat kinderen kunnen leren van "dat wat hen wordt voorgeleefd". Met respect omgaan met elkaar, met de kinderen, met de levende natuur en materialen, staan daarbij voorop.
 • In praktijk: De manier waarop de medewerkers met elkaar en de kinderen omgaan, de contactvorm met de ouders en het omgaan met materialen, de natuur en de dieren, hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. De manier van praten, het woordgebruik en de dagelijkse handelingen en gedragingen op de kinderopvang, dienen voor het kind als grootste voorbeeld van geldende waarden en normen in onze samenleving. Ook in de dagelijkse omgang met de zorg voor het eten, (speel)materiaal, de natuur, de planten en dieren, leren de kinderen dat ze overal met zorg en respect moeten omgaan. Door te kijken en te luisteren, mee te mogen doen en zelf te mogen handelen, leren kinderen hun eigen weg daarin te vinden. Het ontwikkelen van eigenwaarde en vertrouwen in eigen handelen worden hierdoor positief gestimuleerd.
  Door positieve bevestiging van medewerkers leren kinderen welk gedrag van henzelf acceptabel is. Wanneer een kind een grens overgaat in de omgang met anderen, dieren, natuur of materialen zal de pedagogisch medewerker aan het kind aangeven dat zij een grens zijn overgegaan.

Hieraan ligt ten grondslag het kindbeeld waarbij men ervan uitgaat dat het kind al een mens is en niet nog moet worden. Dat het kind competent is en dat wij het met vertrouwen tegemoet dienen te treden.

Hoe brengt kinderopvang Tierelier de uitgangspunten in praktijk?
Medewerkers van kinderopvang Tierelier krijgen hiervoor regelmatig deskundigheidsbevordering. Deze begeleiding en ondersteuning bestaat uit een aantal onderdelen, aangeboden in een continu proces.

Ruimte en landelijke rust

Bij onze agrarische kinderopvang op de boerderij is veel ruimte en heerst er een landelijke rust waardoor er minder prikkels zijn, zoals geluiden en omgevingsonrust, dan in een stadse omgeving. Kinderen krijgen hierdoor de gelegenheid om meer tot zichzelf te komen, hun persoonlijke ontwikkeling en de rust om van daar uit hun spel vorm te geven en te ontdekken. De oudere kinderen van de BSO kunnen op de opvang op hun eigen manier bijkomen van de schooldag. Sommigen zullen zich graag uitleven door uitbundig buitenspel, anderen gaan graag op onderzoek uit of gaan liever rustig ergens wat zitten met een boekje of spelletje of kletsen wat met elkaar.